Arhitektonski projekt

Arhitektonski projekt građevine određuje funkcionalne, tehničke, ekonomske i oblikovne sastojke umjetnosti oblikovanja prostora. Najvažniji dijelovi koji čine arhitektonski projekt su idejni, glavni i izvedbeni projekt, te troškovnik. Opis poslova arhitektonskog projektiranja građevina obuhvaća poslove koji se odnose na gradnju, rekonstrukciju i održavanje. Osnovni poslovi sažeti su u fazama poslova od 1 do 8.

1. Provjera zadatka

Razjašnjavanje postavljenog zadatka. Savjetovanje o ukupnim potrebama za obavljanje poslova. Pomoć pri odluci o odabiru projektanata ostalih struka. Snimak postojećeg stanja. Analiza položaja ili lokacije. Tehnološki projekt. Sastavljanje prostornih programa. Sastavljanje funkcionalnog programa. Ispitivanje važnosti za okoliš i ekološke podobnosti.

2. Idejno rješenje

Idejno rješenje je prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta. Idejno rješenje predstavlja odabir najpovoljnije varijante od mogućih, koje se tijekom izrade idejnog rješenja provjeravaju. Idejno rješenje predstavlja grafičku provjeru koncepta ili projektnog programa.

3. Idejni projekt

Analiza podloga i uvjeta. Usuglašavanje ciljeva. Sastavljanje projektnog kataloga ciljeva. Razrada projektnog koncepta uključujući i ispitivanje alternativnih rješenja jednakih zahtjeva s grafičkim prikazima i analizama, npr. pokusni prikazi, linijske skice, eventualno s objašnjenjem. Integriranje rješenja projektanata drugih struka.

Razjašnjavanje i tumačenje bitnih urbanističkih, oblikovnih, funkcionalnih, tehničkih, građevno-fizikalnih, privrednih, energetskih, bioloških i ekoloških odnosa, procesa i uvjeta Pripremni razgovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola.

Procjena troškova.

4. Lokacijska dozvola (gdje je to potrebno)

Ishođenje lokacijske dozvole.

5. Glavni projekt

Izrada odabranog projektnog rješenja (postupna grafička razrada odabranog rješenja) uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne, ekonomske, energetske (npr. u pogledu racionalnog korištenja energije) biološke i ekološke zahtjeve, primjenjujući rješenja projektanata drugih struka, sve do konačnog rješenja. Integriranje projektnih rješenja ostalih projektanata

Opis građevine sa objašnjenjima o udovoljavanju posebnim uvjetima gradnje.

Grafički prikaz cjelokupnog projekta, npr. razrađeni, potpuni nacrti idejnog i/ili glavnog projekta, mjerilo prema vrsti i veličini građevnog zahvata.

Dogovori s vlastima i projektantima ostalih struka o mogućnostima dobivanja dozvola Razrada projekta za dobivanje potrebnih dozvola ili suglasnosti prema općim pravnim popisima, uz primjenu projektnih rješenja projektanata drugih struka i potrebni pregovori s vlastima Proračun troškova prema “Prilogu A” Kontrola troškova usporedbom proračuna troškova i procjene troškova.

Objedinjavanje svih projektnih podloga.

Arhitektonski glavni projekt sadrži tekstualni i grafički dio.

U tekstualnom dijelu određeni su i sakupljeni opći podaci o investitoru, projektantu i građevini (naslov, dokument o registraciji projektanta, lokacijska dozvola, projektni zadatak i dr.), te opisni prikazi i ekonomski elementi projekta (tehnički opis, naznaka tehničkih normativa i standarda, i dr.).

Program kontrole i osiguranja kvalitete.

Grafički dio projekta obuhvaća potrebne nacrte (položajni nacrt, sve tlocrte, karakteristične presjeke, prikaze pročelja odnosno poglede i dr.).

Za značajnije i složenije građevine arhitektonski se projekti upotpunjuju posebnim grafičkim prilozima, koji detaljnije objašnjavaju projektno rješenje. Svi dijelovi arhitektonskog glavnog projekta moraju biti usklađeni, kako međusobno tako i u odnosu na ostale dijelove projektne dokumentacije.

6. Građevna dozvola

Predaja projekata za dozvole i suglasnosti. Dopunjavanje i prilagođivanje projekta, opisa i proračuna uz primjenu projektnih rješenja projektanata ostalih struka.

7. Izvedbeni projekt

Pobliže razrađuje dijelove glavnog projekta i dopunjuje ga izvedbenim detaljima i ostalim tehničkim rješenjima potrebnim za gradnju građevina . Svi dijelovi ovog arhitektonskog projekta moraju također biti usklađeni međusobno i s ostalim projektima.

8. Troškovnik

Izrada računa količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova uz primjenu projektnih rješenja ostalih struka u projektiranju. Izrada troškovnika s opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova. Usuglašavanje i koordinacija opisa radova drugih struka u projektiranju.

Izvor: https://www.arhitekti-hka.hr/hr/komora/akti-komore/pravilnici/pravilnik-o-cijenama-usluga/arhitektonski-projekti-gradevina/